Algemene beschouwingen 2017

SGP-CU-AlgemeneBeschouwing-2017maandag 07 november 2016

Geachte voorzitter,

Voor ons ligt de begroting van 2017 van de gemeente Goes. Een sluitende begroting en een meerjarenraming, waarin bezuinigingen en extra inkomsten zijn verwerkt. Als wij dit bezien in het perspectief van de wereld om ons heen, waarin zoveel mensen op de vlucht zijn vanwege oorlogsgeweld, mogen wij onze zegeningen nog tellen die wij elke dag van God krijgen. Wij moeten onze welvaart juist besteden. Daarin worden keuzes van ons gevraagd. Hebben we onszelf op het oog, of anderen. Dienen wij het geld, of God en onze naaste?

Algemene beschouwingen 2017 

Voorzitter,

In de Bijbel wordt op heel veel plaatsen beelden gebruikt uit de natuur en de land- en tuinbouw. Enkele willen wij hier wel noemen: bloeien, groeien, snoeien, zaaien, oogsten, regen, droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren. Gezien de financiële opgave van Goes ontkomen wij er niet om nu maatregelen te nemen die er in de toekomst voor zorgen dat er weer meer groei, bloei en vruchten zullen zijn.

Samen voor Openbare orde en veiligheid.

Voor de SGP-ChristenUnie fractie is het belangrijk dat de inwoners van Goes zich veilig en prettig voelen in de buurt waar ze wonen. Het is dan ook een voorwaarde om de burgers te betrekken bij de inrichting en aankleding van hun wijk en straat. Voorbeelden hiervan zijn de wijk- en dorpsplannen. Wij zijn ervoor om dit in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden en waar nodig te faciliteren. Deze participatie maakt mensen medeverantwoordelijk voor en mede-eigenaar van hun buurt. Wij denken dan in de verdere uitbreiding van buurtpreventie door middel van  bv. WhatsApp groepen en de witte voetenactie van de Wijkagenten. De SGP-ChristenUnie fractie volgt de ontwikkelingen bij de brandweer nauwgezet. Enkele knelpunten verdienen extra aandacht zoals de aanrijtijden, beschikbaarheid van bluswater en beschikbaarheid van vrijwilligers. Wat ons betreft zijn dit in het kader van onze veiligheid  speerpunten.

Samen voor Verkeer en openbare ruimte.

De SGP-ChristenUnie fractie is blij dat er -ondanks de beperkte financiële ruimte- gekozen is voor lange termijn investeringen in infrastructuur. De afslag van de A58, het Poelplein, de ondertunneling van het spoor, kruising Buys Ballot/patijnweg, allemaal diepte investeringen in het leef- én werkklimaat in Goes. Keuzes zijn gemaakt, onze fractie zal de uitvoering nauwgezet blijven volgen en vertrouwen de uitwerking aan dit college meer dan toe!

Uit onderzoek blijkt dat het parkeertarief voor slechts een beperkt deel de keus bepaalt voor mensen om naar Goes te reizen of niet. De fractie staat voor redelijke tarieven die niet afwijken in onze regio en van vergelijkbare gemeenten. Onze fractie is a priori geen voorstander van afwijkende regels en kortingen voor specifieke straten of regio’s. Wanneer mogelijk willen we bestaande situaties terugdraaien en alle ondernemers en burgers gelijk behandelen.

Samen voor Economische zaken en Toerisme.

De crisis lijkt achter de rug en het bedrijfsleven heeft (niet overal) de wind weer meer in de zeilen. We zijn trots op Goes, dat landelijk ook steeds meer bekendheid krijgt. Een mooie mix van grote ketens en kleine winkels is het, die Goes uniek en bijzonder maakt

De SGP-ChristenUnie fractie wil economische activiteiten stimuleren, maar trekt daarbij grenzen. De SGP-ChristenUnie fractie staat positief ten opzichte van Goes Marketing en het subsidiëren van evenementen, maar kan zich niet in alle activiteiten vinden  die worden georganiseerd. Graag zouden wij zien dat er meer gebruik gemaakt wordt van de zaterdag zodat het  op die dag bruist in de gemeente Goes en houden wij de zondag als rustdag. Bij alle activiteiten is het goed om in overleg met de ambulante handel hier naar te kijken. In de activiteitenkalender moeten de dorpen meer en nadrukkelijk worden betrokken! Graag actie hierop vanuit het college!

Het versterken van de centrumfunctie van Goes en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Goes wordt door onze fractie gesteund, maar daarnaast zouden wij het college er op willen wijzen dat de inwoners van de Gemeente Goes niet vergeten moeten worden. Wat willen zij?  Richt dus niet alleen de blik naar buiten, maar zeker ook naar binnen. Is het college bereid om hier ook aan te werken? Betrek hierin ook de ondernemers in de sector recreatie en toerisme binnen onze gemeentegrens. De SGP-ChristenUnie steunt de verhoging van de toeristenbelasting om onze voorzieningen in stand te kunnen houden.

Samen voor Onderwijs.

De SGP-ChristenUnie kan zich vinden in dit programma en heeft er vertrouwen in dat het college er voortvarend mee aan de slag gaat. De grote daling van het aantal basisschoolleerlingen raakt ook voor een groot gedeelte de gemeente Goes en heeft ook gevolgen. Wij hebben er vertrouwen in dat het college hier op een adequate en voortvarende wijze op inspeelt.

Samen voor Welzijn.

De GR de Bevelanden krijgt een steeds prominentere plaats in de samenleving. De vindbaarheid wordt steeds beter, het takenpakket langzaam meer uitgebreid. Ondanks onze sceptische houding tav GR-en, we hebben namelijk als bestuur steeds minder grip, zijn we tevreden over deze samenwerking. Middels de periodieke rapportages blijven we goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Nog meer sturen op de wijkgerichte aanpak ondersteunen we van harte. Ook de initiatieven om WMO gerelateerde taken door bijvoorbeeld de kerken te laten oppakken hebben we van harte ondersteund. Door slim met elkaar te werken én goed te communiceren hebben we als samenleving best veel in huis om naar elkaar om te zien. Iets waarvan wij vinden dat dit onze voornaamste taak is.

Behoedzaam opereren t.a.v. de WMO is een must. Denieuwe reservesystematiek sluit daar prima op aan. Op het punt van WMO-begeleiding staan ons flinke financiële inspanningen te wachten. Kortingen vanuit het rijk, gecombineerd met een hoger beroep doen op, brengen ons in een lastig parket. Goed dat al snel financiële maatregelen hiertoe genomen zijn. In de bezuinigingsopgave blijven de sociale voorzieningen op peil. Dit is voor de SGP-CU fractie een zeer belangrijk uitgangspunt! 

Cultuur is een post waarop bezuinigd mag worden zoals duidelijk blijkt uit de enquête. Dit bevestigt het gevoel dat SGP-CU al lang had, het kan best een tandje minder en dat wordt door de burgers gesteund. Dus niet meer reserveren voor een themajaar heeft onze steun en bezuinigen op een paar andere posten heeft onze instemming.  

Goes is een gemeente met een goed sportklimaat en mooie voorzieningen. Wat de SGP-ChristenUnie fractie betreft is het profijtbeginsel (de gebruiker betaalt) een juiste lijn om te volgen,  daarom steunen we de gemaakte keuzes op dit terrein. 

Samen voor Werk, Inkomen en Zorg.

De afdeling WIZ is inmiddels goed op dreef en is druk doende om de vele taken uit te voeren. We zijn hier positief over. WIZ krijgt namelijk een steeds betere plaats in de Bevelanden, is goed vindbaar en krijgt meer grip op de werkwijze en financiën. De groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt groeit en dat vraagt blijvende aandacht en inzet van instrumenten om ook deze groep mensen een passende, zo regulier mogelijke en desnoods deels gesubsidieerde baan te bieden. Een uitdaging om hier goed op in te spelen. 

Armoedebestrijding en preventie zijn in dit kader ook belangrijk om te noemen. De plannen én de aanpak hierop zijn goed, wij zijn hier dan ook positief over t.a.v. de toekomst. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze aanpak zich op de lange duur zal terug bewijzen. Onze inwoners moeten we zoveel als mogelijk op weg helpen naar een plaats in de maatschappij.

We zijn dan ook tevreden met de terughoudendheid om te besparen op dit onderdeel van werk en inkomen. Er is immers in de afgelopen jaren al genoeg en hard gesneden. Als SGP-ChristenUnie vinden wij (on)betaalde arbeid en naastenliefde zegeningen voor onze maatschappij. Eigenlijk vormen degenen die zich op deze manier inzetten voor hun medemens het cement van de samenleving. Dat moeten wij koesteren én stimuleren!

Samen voor het Milieu.

De aarde hebben we van God ontvangen om te beheren als een goed rentmeester. Bouwen en bewaren moeten elkaar in balans houden. De mensheid krijgt nu de rekening gepresenteerd. Opwarming van de aarde, CO2 uitstoot van teveel bouwen en te weinig bewaren.  Ecologie en economie moeten elkaar stimuleren.

Daarom wat onze fractie betreft meer aandacht voor vermindering van energieverbruik, verbetering van afvalinzameling en afvalverwerking. We zien uit naar verdere planvorming op dit terrein.

Samen voor gezonde Financiën.

Het meerjarenperspectief is financieel negatief wanneer we niet ingrijpen. Gelukkig hebben we de mogelijkheid om in te grijpen én heeft het college samen met de apparaat een goede voorzet gedaan. Het ambitieniveau daarin onderschrijven we: alle pijn nu nemen en niet doorschuiven naar de toekomst. Gelukkig kunnen we op veel gebieden voorzieningen en vangnetten helemaal overeind houden. Door nu het hele tekort binnen vier jaar aan te pakken, brengen we Goes in de positie dat we nog meer tegenvallers aan kunnen. In het kader van Goes op maat gaan we actief zoeken naar mogelijkheden om de druk op het ambtelijke apparaat te verlagen. De SGP-ChristenUnie zal hiervoor met een tweetal voorstellen komen.

Belasting verhogen of bezuinigen. Onze fractie is er steeds helder in geweest dat bezuinigen (minder geld uitgeven) komt vóór belastingen verhogen (meer inkomsten). Het college heeft zelfs de ambitie uitgesproken belastingen niet verder te verhogen. Het vraagt dan ook moed om in deze omstandigheden tot de conclusie te moeten komen om wel naar het middel van het verhogen van de inkomsten te grijpen. Gelukkig geven de Goese burgers in de enquête aan dat te begrijpen, er wordt een duidelijke richting gewezen. Onze fractie had graag een andere mogelijkheid gehad, maar komt tot de keuze om de kostprijs te rekenen voor het gebruik van het riool en daarmee de prijs te verhogen. Liever dat dan uitkeringen verlagen of voorzieningen sluiten. Daarbij zijn we blij dat het grootste deel van de financiële opgave gerealiseerd wordt door kostenbesparingen. Daarnaast kijken we kritisch naar alle subsidies die de gemeente verstrekt, zijn die allemaal effectief en terecht? De keuze van het college vraagt moed en krijgt onze steun.

Onze fractie maakt zich ernstige zorgen over de grote schuld die de gemeente heeft. Al enkele jaren pleiten wij voor forse afbouw van die schuld. Voorstellen van de SGP-ChristenUnie fractie om die in de groene zone te krijgen werden in 2013 door het toenmalige college en andere raadsfracties als niet nodig of onmogelijk geacht. Onze fractie is dan ook blij met het benoemen én aanpakken van de schuldenlast. Helaas is de voorgenomen € 300.000 per jaar onvoldoende om de stijging komende jaren te compenseren. Op lange termijn blijft de schuld voor onze fractie zorgelijk, we blijven ons inspannen om die schuld op termijn terug te brengen naar minder dan 100% van de begroting zodat we toekomstige generaties niet opzadelen met onze schulden. We zoeken dus naar versnelde afbouw én zijn tevreden met de eerste aanzet die nu gemaakt wordt.

Mocht het toch mogelijk zijn om in 2017 precariobelasting te heffen dan willen wij die gebruiken om de lastenverzwaring te heroverwegen en een versnelling in de afbouw van de schuldquote.

Resumerend.

De SGP-ChristenUnie kan zich vinden in de voorgestelde begroting voor 2017 met daarin de verwerkte bezuinigingen en de verschillende lastenverhogingen.  Wat ons betreft is er gezocht naar juist evenwicht tussen bezuinigen en lasten verzwaren en hopen wij voor de toekomst een gezonde financiële positie te creëren die toekomstbestendig is.

Tot slot alle medewerkers dank voor het vele werk in de voorbereiding en tot stand brengen van deze begroting. We wensen het college, de raadsleden en ambtenaren van harte Gods zegen toe voor de toekomst.

Voorzitter,

Paulus wekt (in 2 Korinthe 8) de mensen in Korinthe op ook aan anderen te denken, ook in hun noden te voorzien. Wij leven in een samenleving van voorspoed en vrede en wij moeten in relatie tot deze begroting hier ook aan denken. Wij moeten onze welvaart juist besteden. Leeft bij ons het Bijbelse: ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen’, of is het juist andersom?

Als wij allemaal van uit deze gedachte met ons geld en goed om zouden gaan dan is keuzes maken ineens een stuk eenvoudiger. 

Arie Heijboer, raadslid

Jan Jaap Bouma, raadslid

Jos Lukasse, commissielid

Aard-Jan Verschuure, commissielid

Maurits Born, raadslid

Johnny Lukasse, raadslid (fractievoorzitter)

Jurian v/d Ree, fractiemedewerker

Floris Bin, fractievolger

Voor de volledige Algemene beschouwingen van alle fracties 2017 klik dan svp HIER

 

« Terug