MOTIE HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN

imagesvrijdag 11 november 2016

De gemeenteraad van Goes, in vergadering bijeen op 10 november 2016,

                                                                                                     

  Overwegende dat:

-        Het historisch Museum De Bevelanden een collectie met lokaal en regionaal cultureel erfgoed beheert welke         bijdraagt aan het historisch besef onder Inwoners van de Bevelanden,  scholieren en toeristen;

-        Er op het gebied van educatie veel activiteiten worden georganiseerd voor de Goese basisschool kinderen;

-        Het Museum jaarlijks enkele duizenden bezoekers trekt, die ook deels gebruik maken van andere voorzieningen in de binnenstad;

-        Het historisch museum de Bevelanden een belangrijke verbinding is tussen de driehoek Slot Oostende, Grote Kerk en het Museum;

-        Het beheren van de collectie, ook zonder tentoonstellingsruimte, een aanzienlijke kostenpost betekent voor de gemeente, zonder dat er sprake is van een bijdrage aan de promotie van Goes en spin-off elders in de stad;

-        De aangekondigde bezuinigingen op het Historisch Museum De Bevelanden tot brede publieke betrokkenheid heeft geleid;

-        Er in de gemeenteraad brede steun is voor het instand houden van het Museum.

-        De exploitatie van het Historisch Museum al enkele jaren verliesgevend is en daarom voor de komende jaren al een stevige financiële uitdaging heeft om de begroting financieel sluitend te krijgen.

-        Er naar gestreefd dient te worden dat de exploitatie van het museum kostendekkend wordt en dat het daarom goed zou zijn om een gedegen benchmark onderzoek te doen naar vergelijkbare musea in het kader van de bedrijfsvoering en een wijziging in de bedrijfsvoering dient te worden overwogen;

 

Is van mening dat:

-        Verdere bezuinigingen op het Historisch Museum De Bevelanden het einde van het tentoonstellen van de collectie zou kunnen betekenen, wat een ongewenste ontwikkeling is;

-        Op korte termijn een onderzoek dient plaats te vinden, waarvan een vergelijking met andere vergelijkbare musea een onderdeel vormt, dat er op is gericht de exploitatie van het museum te bestendigen met minder kosten zodat uiteindelijk met een lager subsidiebedrag van de gemeente Goes kan worden volstaan;

-        Er tevens gezocht moet worden in samenwerking met de omliggende Bevelandse gemeenten, organisaties, onderwijs en ander stakeholders naar nieuwe activiteiten om daarmee de inkomsten te vergroten.

De raad van Goes het museum unaniem steunt en niet wil sluiten

 

Verzoekt het college:

  • De voorgestelde bezuiniging op Musea (regel ‘87 Musea’ in de tabel onder Welzijn op pagina 149 van de Programmabegroting 2017) schrappen;
  • In gesprek te gaan met het bestuur van het Historisch Museum De Bevelanden, om op basis van het hiervoor genoemde onderzoek te bezien hoe een stabiele financiële toekomst geborgd kan worden door het leveren van inspanningen gericht op een gewijzigde exploitatieopzet die minder kost,  het verhogen van bezoekersaantallen en het aantrekken van alternatieve inkomsten;
  • Onderzoek te doen naar hernieuwde betrokkenheid van niet deelnemende gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de CDA fractie,                        Namens de SGP/Christen Unie fractie,

Frans van der Knaap                             Johnny Lukasse

 

Namens de VVD fractie                         Namens de SP

Dick de Korte                                        Floor van Lamoen

 

Namens D66                                         Namens de PvG

Pieter Romijn                                        Stan Meulblok

 

Namens Groenlinks                                Namens de PvdA

Carel Bruring                                              Wiert Omta

« Terug