Algemene Beschouwing 2017!

Steenrotvrijdag 11 november 2016

Geachte voorzitter,

Voor ons ligt de begroting van 2017 van de gemeente Goes. Een sluitende begroting en een meerjarenraming, waarin bezuinigingen en extra inkomsten zijn verwerkt. Als je dit ziet in het perspectief van de wereld om ons heen mogen wij onze zegeningen nog tellen die we elke dag van God krijgen. We hebben de taak om onze welvaart op een goede manier te besteden, door goede keuzes te maken.

Het draait vandaag om munten en daarom geven wij onze bijdrage vorm aan de hand van een milde en geurende munt-plant. Munt is gezond, voorkomt interne problemen, is rijk aan antioxidanten (bescherming) verhoogt de (ons weerstandsvermogen) en is ook nog eens lekker.

Voorzitter,

De crisis lijkt voorbij, de zon komt steeds meer tevoorschijn vanachter de donkere wolken en dit maakt dat de Goese economie weer kan groeien en bloeien! Hiervoor mogen we dankbaar zijn. Met onze begroting gaat het iets anders en moeten er keuzes worden gemaakt. 

Economische en promotie activiteiten in de dorpen, het winkelgebied en de verschillende wijken van de gemeente Goes willen stimuleren, maar net zoals bij een muntplant moeten we uitkijken voor wildgroei, anders verstikt de plant. Een bloeiende plant is geweldig maar je moet hem wel in toom houden. Daarom zijn we als SGP-ChristenUnie gebruik juist de zaterdag en denk ook aan de vrijdagavond en houd die ENE dag, de zondag voor rustdag, echt, het is een zegen voor iedereen.

Een plant staat nooit alleen, maar werkt samen. De mooiste vorm hiervan is mutualisme: beiden hebben voordeel. Deze situatie zien we in ondernemers in de gemeente Goes. Een sterke recreatie en toerisme sector zorgt voor inkomsten voor ondernemers en de gemeente. Dit is een van de redenen waarom we de parkeertarieven ook niet extra laten stijgen bv.

Een goede bereikbaarheid van alle delen van de plant is essentieel, zo kan iedereen profiteren. Daarom is het goed dat we vaart maken met de ontwikkeling van de afslag A58, ondertunneling van de van Hertumweg en het kruispunt Buys Ballot- Patijnweg. Zo blijft Goes goed bereikbaar voor mensen van buiten Goes, maar laten we niet alleen naar buiten kijken, maar juist ook naar binnen: niet alleen naar de omgeving, maar juist ook naar de plant zelf.

We moeten dus aandacht hebben voor de verschillende dorpen en wijken in de gemeente en onszelf de vraag stellen: wat willen de inwoners van onzer mooie Gemeente Goes!

Om een plant te laten groeien en bloeien, moet je goed snoeien. Hiermee gaat de energie naar de delen van de plant die het nodig hebben. Om de gemeentebegroting gezond te houden steunen wij daarom de voorgestelde bezuinigen. De SGP-CU fractie is niet voor lastenverhoging, bezuinigingen hebben onze voorkeur, maar we lopen er niet voor weg als dat noodzakelijk is. We staan voor een natuurlijke aanpak, met alleen snoeien, maar helaas is het soms nodig om andere middelen in te zetten. Daarom steunen we de voorgestelde lastenverzwaring bij de rioolheffing, waardoor dit kostendekkend wordt.

Tere takjes en kleine blaadjes moet je voorzichtig behandelen, daar kun je niet met een elektrische snoeischaar overheen gaan. Daarom zijn we blij dat het ons is gelukt juist de kwetsbaren in onze samenleving hulp te blijven geven. We willen er  zijn voor chronisch zieken, jongeren met problemen, mensen in de bijstand en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en die willen we daarom graag ontzien in bezuinigingen. Iedereen die zorg nodig heeft kan daarom op ons rekenen. We vinden het positief dat we merken dat ook de kerken in de gemeente Goes zich ook pro-actief opstellen.

Op sommige posten bezuinigen is erg moeilijk, maar we moeten keuzes maken. We zien de waarde van verschillende vormen van cultuur. Wat ons betreft  blijft het Museum bestaan en zullen daarom ook een motie indien samen met de VVD en het CDA

Om goed om te gaan met ons geld moeten we weten waar het naartoe gaat en we zouden graag een overzicht ontvangen van subsidies. Om een plant gezond te houden moet je overbodige stelen/takjes soms verwijderen om anderen de ruimte te kunnen geven.

Om te groeien heeft een plant zonlicht nodig. Je hoeft geen Gerrit Hiemstra te zijn om te zien dat het zwaar bewolkt is. De schuldpositie hangt toch wel  als een donkere wolk boven Goes. Dit belemmert het zonlicht en zorgt voor een ongezond financieel perspectief. Om Goes te laten groeien is een daling van de schuldpositie wat ons betreft een speerpunt. Bijzonder om te lezen dat alle andere fracties die in 2013 onze motie niet steunden nu volop roepen dat het hun idee is!

De plant moet verzorgd en beschermd worden. Daarom zijn we positief over de inzet van de wijkagent en de witte-voetjes-actie wat ons betreft verder uitbreiden.

Door een bevloeiingssysteem kan het verzorgen van een plant makkelijker en minder arbeidsintensief worden. Toch bestaat dan het risico dat we de controle over gezonde groei van de plant uit het oog verliezen. Daarom pleiten we voor een vroegtijdige periodieke rapportage van de GR de Bevelanden(WIZ) en de andere samenwerkingsverbanden waarin de gemeente Goes participeert. We zien het voordeel hiervan zeker in, maar moeten de controle in eigen handen houden.  Het verzorgen van een plant vergt soms ook veel tijd, zeker als de plant ziek dreigt te worden. Als tuinman moet je dan keuzes maken, wat doe ik wel en wat niet. Voor ons dan ook een om reden om met voorstellen te komen om de bestuurlijke druk te verlichten.

Voor de natuur moet je goed zorgen. We hebben niets aan een mooi bloeiende plant als onder aan de plant lege energy-blikjes liggen en hondenpoep of welk soort afval dan ook. Daarom wat onze fractie betreft ruim aandacht voor het beperken van energieverbruik, aandacht voor afvalinzameling, afvalverwerking en beperking. We hebben deze prachtige AARDE van God gekregen en moeten daar goed voor zorgen.

Zoals u allen weet is het deze week “de week van het leven”. Een week waarin de aandacht wordt gevraagd voor het tere en prille leven, maar ook voor het leven dat broos en zwak geworden is. Laat wij het leven dat geschonken wordt beschermen en de aandacht geven die het verdient.

Voorzitter, ik ga afronden. Laten we onze wortels niet vergeten. Die zijn het die de plant voeding geven en levend houden. Je kunt niet van de plant houden en de wortels haten.

Onze wortels liggen bij de Bijbel. In het raadsvoorstel lezen wij sociaal evenwichtig, toekomstbestendig en stabiel. Daarom wil ik dan ook afsluiten met een wijze les uit het Bijbelboek Mattheüs, hoofdstuk 7, een advies voor ons allemaal.

Een gelijkenis over twee mensen die een huis bouwen, de ene was wijs en voorzichtig, de andere was een dwaas.

De wijze en voorzichtige man bouwde zijn huis op een stevig fundament, op een Rots en nam daar de tijd voor. De dwaze man ging ook bouwen, maar had geen fundament nodig, maar bouwde op een zandgrond en was snel klaar.

Uiteindelijke kwam er zwaar weer, met veel slagregens en storm. Het huis van die dwaze bouwer hield geen stand in dit geweld, maar het huis van die wijze en voorzichtige bouwer op de Rots hield stand.

Een beeld dat we kunnen toepassen op onze begroting, een begroting die toekomstbestendig is, die een stevig fundament heeft en stabiel is,  en hier gaat de boodschap nog dieper.

Dat wij voor ons leven ook zo’n toekomstbestendige en stabiel fundament mogen hebben in Jezus Christus. Dat wensen wij u toe.

Wilt u het uitspreken van de Algemene bechouwingen door de Vz van de SDGP-CU fractie zien? Klik dat HIER svp.

« Terug